Print

Miasta partnerskie

Partnerstwo między miastami i gminami z różnych krajów, to szczytna idea prowadząca do ogólnego rozwoju kulturalno- gospodarczego. Współpraca taka obejmuje między innymi: ochronę środowiska, oświatę, turystykę, sport i rekreację, integrację europejską, politykę społeczną, wymianę informacji oraz wszelkie dziedziny zmierzające do stworzenia nowoczesnego i otwartego społeczeństwa.

Dzięki swobodnym kontaktom międzynarodowym zdobywamy nowe doświadczenia, poznajemy obcą kulturę, języki i obyczaje wzbogacając naszą wiedzę o świecie. Gmina Rewal już od 1994 roku buduje partnerskie więzi z europejskimi miastami i gminami. Dotychczas zostało podpisanych 5 porozumień współpracy z partnerami z Niemiec, Grecji i Polski. Od samego początku współpraca opierała się na wymianie grup dziecięcych i młodzieżowych, tworzeniu stowarzyszeń, organizacji wydarzeń kulturalnych, wymianie urlopowej, akcji ekologicznych itp.

Brüssow to pierwsze miasto partnerskie gminy Rewal. Położone jest we wschodnich Niemczech, na w Brandenburgii na terenie powiatu wiejskiego Uckermark. Miasto zajmuje niemałą powierzchnię bo aż 101 km2 . Przy tak dużej przestrzeni zadziwia fakt, że miasto zamieszkuje zaledwie 2157 osób, co daje tylko 21 osób/km². Usytuowane na jeziorem Brüssower See stanowi prawdziwą ostoję spokoju, doskonałą na wypoczynek. Brüssow znajduje się około 155 km od Rewala. Decyzja o rozpoczęciu współpracy samorządowej pomiędzy Brüssow a gminą Rewal została podjęta 16 grudnia 1994 r. na mocy uchwały Rady Gminy w Rewalu (Uchwała Nr VIII/54/94). Obydwie strony podpisały porozumienie w myśl którego dążyć mają do rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków polsko- niemieckich popierając i utrwalając wzajemne porozumienie. Partnerska, przyjacielska współpraca z założenie służyć miała dobru obydwu gmin obejmując dziedziny takie jak: ochrona zdrowia, oświata, turystyka, sport, rekreacja i ogólnie pojęty rozwój gospodarczy.

Wildau to druga gmina partnerska Rewala. To niemieckie miasto położone jest w wiejskim powiecie Dahme- Spreewald w Brandenburgii. Wildau usytuowane jest w pobliżu północnowschodniej części Berlina, od wschodu otoczone jest rzeką Dahme. Miejscowość jest stosunkowo niewielka, zajmuje powierzchnie ok. 9 km2 . Jej teren zamieszkuje 9911 mieszkańców, co stanowi 1090 os./km2. Wildau znajduje się około 280 km od Rewala. Partnerstwo między gminami rozpoczęło porozumienie podpisane 16 sierpnia 1995 r. na mocy którego Rewal i Wildau zobowiązały się do przyjacielskiej współpracy. Podobnie jak w przypadku Brüssow, Rada Gminy Rewal podjęła stosowną uchwałę (Uchwała NR XII/88/95 z dnia 27 kwietnia 1995 r.) która regulowała ogólne zasady współpracy samorządowej między gminami w zakresie ochrony zdrowia, oświaty, turystyki, sportu, rekreacji itp.

Putbus to niemieckie miasto usytuowane na półwyspie Rugia, w wiejskim powiecie Vorpommern-Rügen w Meklemburgii- Pomorze Przednie. Stanowi ono najmłodsze miasto półwyspu istniejące zaledwie od początku XIX wieku. Miejscowość ma walory uzdrowiskowe leży bowiem w rezerwacie biosferycznym zawierającym bardzo cenne zasoby przyrodnicze. Miejscowość zajmuje powierzchnie ponad 66 km2 . Jego teren zamieszkuje 4703 mieszkańców co daje gęstość zaludnienia w wysokości 71 osób/km². Putbus znajduje się ok 210 km od Rewala. Współpracę z Putbus zapoczątkowało porozumienie podpisane 23 maja 2002 r. w myśli którego partnerzy dążyć będą do rozwijania i pielęgnowania kontaktów międzynarodowych. Współpraca odbywać się miała na płaszczyznach: polityki komunalnej, ochrony zabytków, polityki socjalnej i zdrowotnej, kultury, sportu i rekreacji, rozwoju dzieci i młodzieży, gospodarki, handlu oraz działań w ramach Euroregionu Pomerania. Partnerstwo zostało ulegitymizowane dopiero w 2006 roku. Wówczas to 28 marca Rada Gminy Rewal uchwaliła (Uchwała Nr XLVI/327/06) nawiązanie współpracy samorządowej z miastem Pustbus.

Eleftheres to nadmorska gmina grecka znajdujące się w okręgu Kawala, w województwie Wschodnia Macedonia. W jej skład wchodzi podobnie jak w przypadku gminy Rewal, 7 miejscowości. Całą gminę zamieszkuje około 7300 mieszkańców. Miejscowość położona jest nad morzem Egejskim. Eleftheres znajduje się około 2500 km od Rewala. Porozumienie między Rewalem i Eleftheres podpisane zostało 30 września 2005 roku zakładając szeroko pojęte pielęgnowanie kontaktów międzynarodowych oraz samorządową współpracę partnerską. Umowa objęła współprace na polach społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Inicjatywę legitymizuje uchwała Rady Gminy Rewal (Uchwała Nr XL/293/05) podjęta 12 października 2005 r. W jej myśl obydwie gminy podjąć mają wspólne działania w dziedzinach: turystyki, sportu i rekreacji, kształtowania i ochrony środowiska, kultury i oświaty, rozwoju gospodarczego oraz integracji europejskiej i pozyskiwania środków pomocowych. Dodatkowo po raz pierwszy 28 maja 2006 r. odbyło się uroczyste ślubowanie miast bliźniaczych. Dokument ślubowania zakładał między innymi konieczność opierania współczesnego świata na wartościach humanistycznych, pielęgnowanie stosunków partnerskich między społecznościami obydwu gmin, dążenie do pomyślnych wyników wspólnych przedsięwzięć oraz kształtowania świadomości europejskiego pokrewieństwa.

Karpacz jest jedynym polskim miastem partnerskim gminy Rewal. Miasto znajduje się w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim. Głównym atutem tej miejscowości jest jej niezwykle atrakcyjne położenie, usytuowana jest bowiem w Karkonoszach u stóp Śnieżki (1602 m n.p.m.). Karpacz zajmuje powierzchnie ok 38 km2, a jego teren zamieszkuje 5026 mieszkańców co daje 131,7 os./km². Miejscowość ta pełna jest zabytków, a jej bogata historia i walory przyrodniczo – krajobrazowe czynią z niej jeden z najpopularniejszych kurortów wypoczynkowych. Karpacz znajduje się ok. 500 km od Rewala. Współpraca między Karpaczem a Rewalem rozpoczęła się od podjęcia przez Radę Gminy Rewal uchwały (Uchwała Nr XXIV/163/08 z dnia 19 kwietnia 2008), która w sposób ogólny regulowała zakres wspólnych działań. Partnerzy ustalili że ich współpraca obejmie: turystykę, sport, rekreację, kulturę i oświatę, wspieranie idei samorządowych oraz organizacji pozarządowych, rozwój gospodarczy. W tym samym czasie podpisano umowę – porozumienie dokładnie precyzujące jakie sfery życia obejmie współpraca partnerska. Ustalono, że wspólne działania obejmą dodatkowo wzajemną promocję, organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży, rewitalizację atrakcji turystycznych, politykę społeczna, pozyskiwanie środków pomocowych itp. Burmistrz Karpacza i Wójt Gminy Rewal podpisali przyrzeczenie w którym zobowiązali się do rozwijania przyjacielskich więzi i solidarności.