Print

Reklamy w gminie Rewal

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej


Opłaty:
Za umieszczenie reklamy w pasie drogowym obowiązują następujące stawki za 1m2 powierzchni za 1 dzień:
    •    na terenie zabudowanym - 3,00 zł
    •    w przypadku umieszczania reklam na okres 12 miesięcy 
i dłuższy stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni reklamowej wynosi 1,50zł
    •    opłata za reklamy o powierzchni mniejszej niż 1m2 wynosi jak za 1m2

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej (wersja WORD do pobrania)


Załączniki do wniosku:
    
    •    Plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem ustawienia reklamy (w skali 1:500 lub 1:1000)
    •    Opis szaty graficznej ( szkic)
    •    W przypadku umieszczenia reklam na budynku należy dołączyć zgodę właściciela budynku.


Dodatkowe informacje, uwagi
:

przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia reklamy niezbędne jest wystąpienie Wnioskodawcy z wnioskiem do Zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej

OSTRZEGAMY
Za umieszczenie reklamy (np. potykacz) w pasie drogowym bez zezwolenia Straż Gminna jest upoważniona do nałożenia grzywny w formie mandatu karnego na podstawie art.63a kodeksu wykroczeń. Ponadto zarządca drogi na drodze postępowania administracyjnego, może nałożyć  karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty należnej opłaty zgodnie z art.40 ust.12 Ustawy o drogach publicznych.

 


Informacja o możliwości wydzierżawienia powierzchni reklamowych

Opłaty:
za dzierżawę powierzchni reklamowych na terenie gminy Rewal:
    •    opłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni reklamowych w wysokości – 3,00zł
    •    w przypadku umieszczania reklam na okres 12 miesięcy i dłuższy stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni 
         reklamowej wynosi - 1,50zł.
    •    w przypadku umieszczania reklam na urządzeniach będących własnością gminy Rewal, ustala się roczną stawkę w wysokości -
          200,00zł
    •    do minimalnych stawek należy doliczyć należny podatek VAT.


Wniosek na umieszczenie reklamy na nieruchomościach stanowiących własność gminy Rewal (wersja WORD do pobrania).
Wszelkich informacji dotyczących warunków umieszczania nośników reklamowych na nieruchomościach, urządzeniach należących do Gminy Rewal , w pasie drogowym drogi gminnej oraz warunków umowy uzyskają Państwo w:


Urzędzie Gminy  Rewal

Referat Turystyki i Promocji,


ul. Mickiewicza 19

tel. 91 38 49 032 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


CENNIK REKLAM W STREFIE SŁOŃCA

ZARZĄDZENIE NR  11 /2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia cennika za reklamę w „Strefie Słońca".
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. Poz.1591 ze zmianami).

Ustala się następujące stawki za jednorazowe umieszczenie reklamy, bądź artykułu prasowego w „Strefie Słońca":
    •    700 zł brutto za reklamę  cała strona (250 x 370 mm)
    •    400 zł brutto za reklamę  50%  strony (250 x 185 mm)
    •    250 zł brutto za reklamę  25 %  strony (125 x 185 mm)
    •    120 zł brutto za reklamę  (125 x 95 mm).

Wniosek o umieszczenie reklamy na nieruchomościach stanowiących własność gminy Rewal

Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogowym