Print

Zielona Gmina - zabiegi pielęgnacyjne

Usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia w myśl art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, dalej: u.o.p.) podlega karze administracyjnej, która jest wymierzana przez wójta. Trzeba jednak pamiętać, że tej samej karze podlega ten, kto powoduje zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowanych niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych (art. 88 ust. 1 pkt. 3 u.o.p.), bowiem w myśl art. 82 ust. 1a u.o.p. zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

Print

Zielona Gmina - Program rozwoju terenów zieleni

ZIELONA GMINA - Program rozwoju terenów zieleni Gmina Rewal kojarzona jest z piaszczystymi plażami, stromymi klifami oraz rozległymi nadmorskimi lasami sosnowymi. Mówiąc o terenach zieleni, mamy zazwyczaj na myśli zadrzewienia śródpolne, większe i mniejsze skupiska drzew i krzewów oraz kompleksy leśne. Tereny zieleni to jednak nie tylko te wymienione, jakże cenne przyrodniczo i krajobrazowo obszary, to także parki, w tym parki wpisane do rejestru zabytków, skwery, zieleńce, place, cmentarze oraz zieleń przyuliczna, zieleń przy szkołach, kościołach, obiektach użyteczności publicznej i obiektach usługowych, to zieleń na terenie miast i wsi świadomie ukształtowana, pełniąca funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe.

Print

Zielona Gmina - Pomniki przyrody

Podstawą prawną ustanawiania pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Print

Zielona Gmina - Usuwanie drzew i krzewów

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Tel. 91 38 49 033 lub 91 38 49 024
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kierownik Referatu - Karolina Myroniuk