Print

Azbest - Program usuwania azbestu

W oparciu o założenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" w lipcu 2007 roku opracowany został „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rewal”. Program ten uchwalono w dniu 26 października 2007 r ‐ Uchwała Nr /88/07. W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów uchwaliła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, a następnie 15 marca 2010 r. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".

Print

Azbest - Obowiązki właściciela nieruchomości

Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

Print

Azbest - Demontaż

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Starostwa Powiatowego w Gryficach- Wydziału Urbanistyki, Architektury i budownictwa. Starosta może wnieść, w drodze decyzji, sprzeciw do zgłoszenia , i również w drodze decyzji, nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonych robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli realizacja robót mogła by spowodować:

Print

Azbest - Dofinansowanie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2012

Wójta Gminy Rewal z dnia 24 stycznia 2012 r.

 

REGULAMIN

udzielania dofinansowania na realizację

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal.