Print

Regulamin utrzymania czystości i porządku

 Regulamin utrzymania czystości i porządku zawiera zbiór wszystkich zasad kształtujących ład i porządek na terenie naszej gminy w szczególności dotyczące:

 

 • wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

 • rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

   

 • częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

 • innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

 • obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

 • wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

 • wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

 

Do pobrania:

 

 • Regulamin utrzymania czystości i porządku

  AKT

   

  UWAGA !!!
  Wojewoda Zachodniopomoski Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NK.3.4131.2.2014.SA z dnia 10 stycznia 2014r. stwierdził niewazność w uchwale §4 w zakresie wyrazów "i ma zastosowanie od stycznia 2014r". i w załączniku do uchwały §2 pkt.6, 8-10 i §15.