Print

Leczenie odwykowe

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. określa, że zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest rozpatrywanie wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
Podstawą prawną zobowiązania do leczenia odwykowego są artykuły od 24 do 36 w/w ustawy. Procedurę taką wdraża się na podstawie art. 24 „ Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruję się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego”.

 

Osoby, które nadużywają alkoholu i pod jego wpływem wyrządzają szkody sobie, swoim bliskim i/lub w otoczeniu, sąd rejonowy, właściwy miejscu zamieszkania lub przebywania tych osób, może zobowiązać je do podjęcia leczenia odwykowego.
 
Czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu prowadzone są przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Do zadań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:
 

  • przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu wraz z informacjami o negatywnym zachowaniu osoby pijącej;
  • wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności poprawy swojego zachowania, zaprzestania nadużywania alkoholu i/lub poddania się leczeniu odwykowemu;
  • jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, zadaniem komisji jest skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;
  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego, do której należą: opinia wydana przez biegłych, notatka z przeprowadzonej rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu, o ile do takiej rozmowy doszło, dokumenty pochodzące z wywiadu środowiskowego, inne informacje w sprawie: informacje od policji, pomocy społecznej, pedagoga szkolnego i inne;
  • złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

 
 
Przebieg procedury zobowiązania do leczenia odwykowego:
 
Zgłoszenie
Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe należy najpierw wypełnić wniosek (według określonego wzoru) i złożyć go w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej według zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie. Wniosek może złożyć dowolna osoba, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja np. zakład pracy, prokuratura, policja, ośrodek pomocy społecznej, szkoła itd.
 
Gromadzenie informacji i wywiad
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera informacje na temat zgłoszonej osoby: z policji, pomocy społecznej etc. Na spotkanie z komisją zaprasza się osobę zgłoszoną, w uzasadnionych przypadkach wnioskodawców lub świadków.
 
Badanie w przedmiocie uzależnienia
Przeprowadza je dwuosobowy zespół biegłych, złożony z lekarza psychiatry i psychologa. Jeżeli osoba kierowana na badania nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniu, biegły przedstawia te okoliczności w sporządzonej notatce. Opinia przekazywana jest do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Odczytanie opinii biegłych i propozycja terapii
Komisja zaprasza zainteresowane strony na odczytanie opinii biegłych. Kiedy biegli orzekający nie stwierdzili uzależnienia, komisja sprawę umarza. Jeśli natomiast biegli rozpoznali uzależnienie, komisja odczytuje zapisaną w opinii diagnozę i przedstawia propozycję leczenia odwykowego zgodnie z zaleceniami biegłych ( tj. leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne).
 
Skierowanie sprawy do sądu
Każda sytuacja, gdy leczenie nie przebiega prawidłowo lub dana osoba nie zgłasza się na spotkania z komisją, powoduje skierowanie sprawy do sądu.
 
Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
Sąd rozpatruje wniosek i wydaje nakaz leczenia odwykowego, który jest ważny dwa lata. Postanowienie sądu w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się on leczyć.
 
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Do wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wymagane jest:

  • złożenie wypełnionego wniosku o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym:

- w Urzędzie Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19, pok. 104, (Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień - Aleksandra Włodarczyk)
poniedziałek - piątek  od godz. 7.30 do 15.30
tel. 91 38 49 026
 
 
Wniosek NIE PODLEGA opłacie skarbowej.
 
W terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku GKRPA podejmuje czynności motywacyjne zmierzające do podjęcia przez osobę z problemem alkoholowym dobrowolnego leczenia odwykowego w niestacjonarnym systemie lecznictwa odwykowego (w poradni), w dalszej kolejności podejmuje czynności zmierzające do wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia w sprawie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
 
dokumenty do pobrania:
Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym