Print

Leczenie odwykowe

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. określa, że zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest rozpatrywanie wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
Podstawą prawną zobowiązania do leczenia odwykowego są artykuły od 24 do 36 w/w ustawy. Procedurę taką wdraża się na podstawie art. 24 „ Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruję się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego”.

Print

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Zakres działania samorządu lokalnego w stosunku do rozwiązywania problemów alkoholowych reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To na jej podstawie działa powołana przez Wójta - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Print

Punkt informacyjno konsultacyjny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu zaprasza do korzystania z pomocy specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie

(Rewal ul. Warszawska 31 – budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Print

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rewal

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz przeciwdziałaniem narkomanii, należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który corocznie uchwala rada gminy.

Print

Przemoc w rodzinie

 0801 12 00 02 - OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

 - udziela porad i wsparcia osobom doznającym przemocy,

 - pomaga znaleźć rozwiązanie prawne do zastosowania w konkretnej sprawie,

 - informuje o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy,

 - udziela informacji świadkom przemocy

Print

Narkomania

 0801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania  Narkotyki - Narkomania;

 Pod tym numerem telefonu otrzymasz pomoc oraz wsparcie jeśli Twoim problemem są narkotyki i uzależnienia od narkotyków. Pod numer 0 801 199 990 możesz zadzwonić jeśli problem dotyczy Ciebie lub jeśli martwisz się, że ktoś Ci bliski ma problem z narkotykami.
Telefon jest czynny codzienne od 16:00 do 21:00. Całe połączenie płatne 35 gr.

Print

Ważne telefony

INFOLINIA AA w Polsce
0 801 033 242
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-21:00

Print

Aktualności - Zaproszenie do współdziałania

Zapraszamy instytucje oraz organizacje pozarządowe działające w kierunku pomocowym do współdziałania w tworzeniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Rewal na rok 2014.

Projekty zawierające propozycje działań wraz z szacunkowym kosztem należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19 w terminie do dnia 24.10.2013 r.